Case: Mäta tid för aktiviteter med GTM och Site Speed-rapporten för Naturvårdsverket

Naturvårdsverket var intresserade av att veta hur lång tid det tar för besökarna att uträtta vissa prioriterade aktiviteter på webbplatsen; från det att besökaren anlänt till webbplatsen tills de utför aktiviteten. Prioriterade aktiviteter var bland annat nedladdning av publikationer, utskrifter och klick på externa länkar. Vår lösning bygger på att använda en generell tagg i Google Tag Manager (GTM) som håller reda på aktiviteterna med hjälp av cookies och sedan skicka in informationen till Site Speed-rapporten i Google Analytics.

Så hur gjorde vi?

Vi började med att skapa en tagg i GTM som bär huvudansvaret för uppgiften. Den ser till att det finns en cookie i webbläsaren som har information om när användaren anlände till webbplatsen – det vill säga när besöket börjades. Vi behövde även en andra cookie som tar hand om att logga aktiviteterna. När en aktivitet är utförd sparar vi ner namnet på aktiviteten. Detta för att se till att aktiviteten inte skickas in mer än en gång per besök.

Här ser vi de två kakorna på webbplatsen; en med tidsstämpel och en med vid tillfället två utförda aktiviteter:

Cookies

Att använda egna cookies i samband med Google Analytics kan vara en utmaning. Ett besöks längd är ju beroende av en cookie, som varar i 30 minuter från det att den senaste sidvisningen eller eventet skickats. Har man egna cookies som ska spara information om besöket vill man ju att de ska existera precis lika länge. Man får då använda samma teknik, det vill säga att upprepade gånger förlänga cookiens livslängd. Oftast är det mer eller mindre problemfritt, men det kan finnas fall då det inte är lämpligt.

Vi satte sedan upp taggarna med mätningen på webbplatsen, precis som vanligt. När en prioriterad aktivitet utförs använder sig dessa taggar av funktionaliteten i den tidigare nämnda ”aktivitets-taggen” för att skicka in namnet och dess tidsåtgång till Google Analytics. Själva funktionen som anropas heter _trackTiming. Tidsåtgången får vi fram genom att ta fram differensen mellan den sparade tidsstämpeln och en ny tidsstämpel som skapas när aktiviteten sker.

Problematiken i GTM med att ha en tagg som ska finnas tillgänglig för andra taggar, är att taggar blir inlästa asynkront på webbplatsen. Man kan med andra ord inte vara säker på att de blir inlästa i den ordningen man önskar. Ett enkelt sätt att lösa det på är helt enkelt att använda datalagret. Sist i den generella taggen talar man om för GTMs datalager att taggen i fråga är inläst, genom att skicka in ett event. Sedan låter man alla taggar som är beroende av den köras av en regel som lyssnar på eventet. Enkelt!

Var hittar vi då detta i Google Analytics? Jo, under Content -> Site Speed -> User Timings. Kör man på svenska får man klicka sig fram under Innehåll. Så här kan det se ut:

2

Här ser man varje aktivitet för sig, samt den genomsnittliga tiden. I valt tidsintervall tar det alltså strax över tre minuter i snitt för användarna att utföra prioriterade aktiviteter, baserat på 1 072 utförda aktiviteter.