Visualiseringar i realtid

Carl, kan du berätta lite om din utbildning på KTH?

carlJag pluggar till Civilingenjör i Medieteknik med masterinriktning på Interaktiva Medier som är den mest programmeringsintensiva inriktningen. Detta har gett mig möjligheten att läsa kurser inom mobilutveckling, interaktionsprogrammering, multimodala interaktioner och gränssnitt, beslutstödssystem för att nämna några.

Du har gjort ditt exjobb hos Outfox. Vad handlar det om?

Exjobbets syfte var att undersöka hur datamängder av olika storlek bör visualiseras i realtid och hur detta kan implementeras i en webbasead dashboard som hanterar eventbaserad trafik. Uppsatsens huvudfråga lyder: How should you design a web-based dashboard for visualizing multivariate abstract datasets in real-time, which is modular and handles event based traffic?

Vilka utmaningar finns kring visualiseringar i realtid?

Den största utmaningen ligger i hur skalbarheten för en dashboard som visualiserar realtidsdata bör hanteras, eftersom datan skickas asynkront och kan fluktuera avsevärt över tid. 

Andra utmaningar relaterar till hur realtidsdatan kan och bör användas i en analytisk process, vilken typ av data som över huvud taget är intressant att visualisera i realtid och hur de tänkta slutanvändarna uppfattar de valda visualiseringmetoderna.

Vilka slutsatser har du dragit?

Aspekter som är viktiga att lägga extra mycket fokus på när man designar och utvecklar en dashboard för realtidsdatavisualisering är färgval, ikonval, animationsnivå och interaktionsnivå. De övergripande slutsatserna har jag fördelat i fyra olika kategorier: Skalbarhet och prestanda, modularitet, intuitivitet och relation till relevant historisk data.

Skalbarhet och prestanda

Det är viktigt att applikationen har möjligheten att skala upp och ner beroende på mängden samtida HTTP förfrågningnar och att datan inte skickas till olika virtuella maskiner om man har för avsikt att behålla den eventbaserade trafiken intakt.

Modularitet

Eftersom dashboarden ska ha möjligheten att appliceras på olika typer av realtidsscenarios är det viktigt att den alltid är tillgänglig för alla användare och att den inte kräver några omständiga installationer av mjukvara. Dashboarden ska ha möjligheten att byggas ut och moduleras av en tredje part och ska vara responsiv till olika upplösningar.

Intuitivitet

Slutanvändarna måste känna sig bekväma med de valda visualiseringsmetoderna. Om visualiseringen är för komplex kommer det att hindra slutanvändarna att kunna dra en slutsats. Färgval, ikonval, animationsnivåval och interaktionsnivåval är extra viktigt att ha i åtanke.

Relation till relevant historisk data

Eftersom det är omöjligt att dra korrekta slutsater som är valida i det långa loppet baserad endast på realtidsdata är det viktigt att slutanvändarna har möjligheten att sätta denna realtidsdata i relation till historiska data, helst i samma vy. Detta är vitalt när man vill hitta trender och mönster i ett så tidigt skede som möjligt.

Hela avhandlingen finns att läsa här!